Program pro školy

Hlavní stránka / Program pro školy

Edukační programy PRO ŠKOLY

ZŠ, GYM, SŠ, ZUŠ II. stupeň a III. stupeň

Obyčejná židle nebo vzácný exponát?

Náš program přiblíží žákům nebo studentům užité umění jako běžnou součást našeho života. Každý den se setkáváme s předměty, které míjíme, aniž bychom je blíže zkoumali. Jedním z nich je i židle. Vzhledem k tomu, že průměrně prosedíme skoro osm hodin denně, zaslouží si i obyčejná, natož židle – vzácný exponát, prozkoumat podrobněji. Součástí programu je komentovaná prohlídka expozice, práce s pracovními listy a s autorskou skládačkou, ze které si žáci či studenti vytvoří vlastní kubistickou židli, kterou si spolu s vyplněnými pracovními listy budou moci odnést domů.

délka programu: 90 minut

kapacita: max. 15 žáků či studentů

lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 

cena: 900 Kč (do 20 osob), 1200 (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma

rezervace programu jelinkova@upm.cz

 

RVP očekávaný výstup ZŠ, obor: výtvarná výchova

vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

 

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor

pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

 

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor

samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

 

Procházka kubistickou Prahou

Vzdělávací program probíhá přímo u vybraných kubistických staveb Prahy. Žáci či studenti se pod odborným vedením seznámí se základními principy českého kubismu v architektuře. Osvojí si architektonické názvosloví a naučí se vnímat detaily staveb. Po skončení programu si účastníci programu domů odnesou vyplněný pracovní list se všemi důležitými informacemi, které budou moci využít i při další návštěvě těchto unikátních staveb.

délka programu: 90 minut

kapacita: max. 20 žáků či studentů

lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis

cena: 400 Kč

rezervace programu jelinkova@upm.cz

 

RVP očekávaný výstup ZŠ, obor: výtvarná výchova

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

 

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor

Na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu

 

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor

Zná obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich výtvarné a výrazové vlastnosti a vztahy; správně používá odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti

 

Vstupné do expozice pro školy

Žáci a studenti do 15 let zdarma, žáci a studenti od 15 let ve školní skupině  30 Kč (platí pro školy akreditované v síti škol MŠMT ČR), pedagogický doprovod zdarma.

Šatna pro školní skupiny: Po zakoupení vstupenky požádejte paní pokladní o zapůjčení zámku s klíčem na vratnou zálohu 200 Kč a vyjděte se skupinou po schodech do pátého patra, kde je umístěna drátěná šatna. Po skončení prohlídky klíč se zámkem vraťte do pokladny.

 

„Aktivní zóny“ v expozici

V aktivní zóně expozice je možné vyzkoušet, jak se sedí na replikách kubistických židlí. Pracovní listy Obyčejná židle, nebo muzejní exponát? vyzývají návštěvníky ke zkoumání sedacího nábytku z neobvyklých úhlů pohledu.

Expozici ve stejném patře doplňuje projekce návrhů a realizací převážně pražské kubistické architektury jako jedinečného světového fenoménu. Po zhlédnutí expozice se návštěvníci mohou s mapkou Procházka po pražské kubistické architektuře, kterou UPM připravilo jako dárek pro návštěvníky, vydat na prohlídku kubistické Prahy.

Na pracovním stole je připravena skládačka – z jednotlivých dílů lze složit logo expozice, Černou Matku Boží, jehož autorem je grafik Štěpán Malovec.

Součástí expozice jsou tablety s časovou osou, medailony osobností českého kubismu, ukázkami dobových kritik a karikatur, archivními snímky výstav Skupiny výtvarných umělců a produkcí Pražských uměleckých dílen a družstva Artěl.